Mini Cart

Όροι & Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα www.zetacurves.com είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα που λειτουργεί η εταιρία «ZETA CURVES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, διεύθυνση Συγγρού 5, Θεσσαλονίκη, 54625 με ΑΦΜ 801461001, Αριθμός ΓΕΜΗ – 157351804000, ΔΟΥ: Δ’ Θεσσαλονίκης, 2311 11 66 16, info@zetacurves.com (στο εξής: «η εταιρεία»). Το πεδίο εφαρμογής των κάτωθι όρων διέπει τη χρήση και λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος που ανήκει στην ως άνω «εταιρεία» και βρίσκεται στη διεύθυνση www.zetacurves.com. Ο χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (στο εξής «ο χρήστης») παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους πριν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και σε περίπτωση διαφωνίας να απόσχει από αυτές. Διαφορετικά, η πλοήγηση και χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου λογίζεται σαν σιωπηρή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση.
Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του www.zetacurves.com καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακύρωση αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Η «εταιρεία» δύναται να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο, χωρίς περιορισμό και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της «εταιρείας». Η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την κατάρτιση συμβάσεων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θα είναι η ελληνική.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H «εταιρεία» δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της «εταιρείας» όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η «εταιρεία», στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιγραφές προϊόντων

Η «εταιρεία» προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο www.zetacurves.com. Η «εταιρεία» δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που τα ειδικά χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του www.zetacurves.com είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη, αλλά εγγυάται την ταχύτερη δυνατή ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού της τόπου σχετικά με τα εν λόγω χαρακτηριστικά τους. Ο «χρήστης» είναι υποχρεωμένος πριν την χρήση του προϊόντος που παρήγγειλε να ενημερωθεί για τις ιδιότητες και τους τρόπους χρήσης του καθώς και τις ειδικές προειδοποιήσεις αναφορικά με τυχόν ιατρικά συμπτώματα από την χρήση του προϊόντος. Επίσης όλες οι τιμές που αναφέρονται συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.

Παραγγελία Προϊόντων

Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί σύναψη σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, όπως αυτή ρυθμίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α΄ 116/16.05.2003), καθώς και τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, για το περιεχόμενο του οποίου ο χρήστης μπορεί να λάβει γνώση εδώ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ειδικότερα αναφορικά με την ευθύνη της επιχείρησης για τα πραγματικά ελαττώματα και την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, κατ’ άρθρο 534 επ. ΑΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η δικαιοπρακτική ικανότητα του χρήστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.
Για την πραγματοποίηση παραγγελίας ο «χρήστης» επιλέγει είτε να εγγραφεί στην ιστοσελίδα, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία, είτε να πραγματοποιήσει παραγγελία ως επισκέπτης. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξει τα προϊόντα και να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη όταν ο «χρήστης» λάβει εισερχόμενο μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία δήλωσε, με την επιβεβαίωση της παραγγελίας και όλων των στοιχείων αυτής. Ο «χρήστης» δύναται να είτε να ακυρώσει είτε να διορθώσει την παραγγελία του, όσο αυτή εκκρεμεί, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Οι τηλεφωνικές παραγγελίες και αυτές που λαμβάνουν χώρα από μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από τα social media ή από άλλες πηγές υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους οι «χρήστες» είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν γνώση ακόμα και αν τοποθετούν τις παραγγελίες τους από άλλες πηγές εκτός της ιστοσελίδας www.zetacurves.com.
Ο «χρήστης» έχει πρόσβαση στα στοιχεία της παραγγελίας του, καθώς και στα στοιχεία προηγούμενων παραγγελιών του, μετά την είσοδό του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τιμολόγηση Προϊόντων

Όλες οι τιμές που αναγράφονται στο www.zetacurves.com είναι τιμές λιανικής πώλησης στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. Η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα προσφοράς χαμηλότερης τιμής από την αναγραφόμενη σε περιπτώσεις μαζικών παραγγελιών για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται εξατομικευμένα είτε μέσα από τις σελίδες του είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα προκύπτει από την επιβάρυνση της συνολικής αξίας των προϊόντων με τα έξοδα αποστολής ή άλλα (π.χ. έξοδα συσκευασίας, έξοδα ασφάλειας κ.λ.π. εφόσον αυτά υφίστανται) για τα οποία ο «χρήστης» θα ενημερώνεται άμεσα και με λεπτομέρειες πριν από την ολοκλήρωση της κάθε μίας παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης κάθε παραγγελίας ο «χρήστης» δηλώνει αυτόματα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την χρέωση του με το τελικό συνολικό ποσό που έχει προκύψει. Ολοκληρωμένη θεωρείται μία παραγγελία μόνο κατά την περίπτωση επιβεβαίωσής της μέσα από την ιστοσελίδα του www.zetacurves.com ή/και την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. Η τιμή που χρεώνεται στον «χρήστη» είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη ολοκληρωθείσες παραγγελίες, οι οποίες θα έχουν γίνει αποδεκτές από την «εταιρεία». Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει μία ή περισσότερες παραγγελίες οπότε και θα επιστρέψει το ποσό που τυχόν έχει εισπραχθεί/αποσταλεί.

Τρόποι Πληρωμής

Η «εταιρεία» παρέχει στους χρήστες τους τρόπους πληρωμής που αναλύονται στο αντίστοιχο άρθρο στην παρούσα σελίδα.

Αποστολή Προϊόντων

Η Αποστολή των προϊόντων γίνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον εκάστοτε «χρήστη» στα στοιχεία παράδοσης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής που έχει επιλέξει ο «χρήστης» κατά την διαδικασία της αγοράς. Η «εταιρεία» συνεργάζεται με υπηρεσία ταχυμεταφορέων (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Η «εταιρεία» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους «χρήστες» εντός του αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως ανωτέρας βίας ή καθυστέρησης για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. Σε περίπτωση που μία αποστολή απωλέσθηκε ή αγνοείται, αποκλειστική ευθύνη φέρει η υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην οποία και θα πρέπει να απευθυνθεί ο «χρήστης», με τα στοιχεία αποστολής που θα του παραδώσει η «εταιρεία».

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Τα προϊόντα που εμφανίζονται στην www.zetacurves.com, είναι κατά μεγάλο ποσοστό, ετοιμοπαράδοτα. Για προϊόντα που τυχόν δεν είναι διαθέσιμα, θα ενημερωθείτε από εμάς για την πιθανή ημερομηνία διάθεσής τους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.zetacurves.com, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της «εταιρείας» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η «εταιρεία» έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της «εταιρείας» ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.zetacurves.com ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της «εταιρείας» ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της «εταιρείας» ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ιστοσελίδες και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Αυτή η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην «εταιρεία». Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της «εταιρείας». Η «εταιρεία» δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της «εταιρείας», σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η «εταιρεία» εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων. Επίσης, η «εταιρεία» δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η «εταιρεία» παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον «χρήστη» και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η «εταιρεία» εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο www.zetacurves.com συγκεντρώθηκαν και ελέχθησαν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Παρόλα αυτά δεν φέρουμε ευθύνη για την ενημερότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και / ή την ποιότητά τους. Η «εταιρεία» δεν δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχεται την καταλληλότητα των αντικειμένων της εμπορίας της για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, η «εταιρεία» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στην Ιστοσελίδα της προϊόντων, αλλά εγγυάται την ταχύτερη δυνατή ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού της τόπου σχετικά με τη μη διαθεσιμότητά τους. Η χρήση του www.zetacurves.com και η λήψη πληροφοριών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του «χρήστη». Η «εταιρεία» σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας και από τη μη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τη μη δυνατότητα χρήσης του, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος της ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Αποζημίωση

Ο «χρήστης» συμφωνεί να αποζημιώσει την «εταιρεία», τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας από τον «χρήστη».