Безплатна доставка над 65€ клиентски поръчки

Правила и условия

Въведение

Уебсайтът www.zetacurves.com е магазин за електронна търговия, управляван от “ZETA CURVES L.P”, базиран в Гърция, адрес No 5 Siggrou Street, Thessaloniki/ 54625 с ДДС номер: 801461001, Регистрационен номер: 157351804000, 2311 11 66 16 , info@zetacurves.com (оттук нататък „компанията“). Обхватът на следните правила и условия урежда използването и работата на електронния магазин, принадлежащ на горепосочената „Компания“ и се намира на www.zetacurves.com. Молим потребителят, който влиза и използва услугите на уебсайта (от тук нататък „потребителят”) да прочете внимателно условията преди да използва услугите на електронния магазин и в случай на несъгласие да се въздържа от тях. В противен случай навигацията и използването на услугите на уебсайта се считат за мълчаливо и безусловно приемане на следните условия, без никакви изключения.
Тези условия за ползване, използването на www.zetacurves.com и транзакциите чрез него се уреждат от гръцкото законодателство. В случай, че някое от тези условия се счита за отменено или невалидно, това анулиране или недействителност няма да повлияе на валидността на другите условия. „Компанията“ може едностранно да променя тези правила и условия, когато сметне за необходимо, без ограничения и потребителите ще се считат за уведомени и обвързани с промените, след като се появят на уебсайта на Компанията. „Компанията“ си запазва правото да променя или изтрива материали на сайта по всяко време по свое усмотрение. Езикът, който ще се използва за съставяне на договори чрез онлайн магазина, ще бъде гръцки.

Предоставена информация и продукти

„Дружеството” се ангажира с точността, изчерпателността и изчерпателността на предоставената в онлайн магазина информация по отношение на самоличността на „фирмата”, както и транзакциите, извършвани чрез онлайн магазина. Добросъвестно „Дружеството” не носи отговорност и не е обвързано от въведени електронни данни, направени поради грешка/пропуск в общия опит, и има право да ги коригира, когато узнае за тяхното съществуване.

Описания на продуктите

„Компанията“ се опитва да бъде възможно най-точна по отношение на характеристиките на продуктите, появяващи се на www.zetacurves.com. „Компанията“ не носи отговорност, ако специалните функции или друго съдържание, свързано с продукти, продавани чрез www.zetacurves.com, са неточни, непълни, ненавременни или като цяло погрешни, но гарантира възможно най-бързата актуализация чрез уебсайта си относно техните характеристики. „Потребителят” е длъжен преди да използва поръчания от него продукт да се информира за свойствата и начините за употреба, както и за специалните предупреждения относно евентуални медицински симптоми от употребата на продукта. Освен това всички цитирани цени включват законния ДДС, освен ако не е посочено друго.

Поръчване на продукти

Всяка поръчка, направена чрез електронния магазин, представлява сключване на споразумение за продажба от разстояние, както е уредено от законодателната рамка на Закон 2251/1994 и измененията, посочени в Президентски указ 131/2003 (Държавен вестник A 116 / 16.05.2003), като както и Кодекса за поведение на потребителите в електронната търговия, с чието съдържание потребителят може да се запознае тук. В останалата част се прилагат общите разпоредби на Гражданския кодекс, по-специално по отношение на отговорността на дружеството за действителни недостатъци и липса на договорени имоти, съгласно член 534 и следващите. Изискване за получаване на валидна поръчка през онлайн магазина е дееспособността на потребителя в съответствие с разпоредбите на гръцкия граждански кодекс.
За да направи поръчка, потребителят избира или да се регистрира в уебсайта, предоставяйки необходимата информация, или да направи поръчка като посетител. След това трябва да избере продуктите и да пристъпи към изпълнение на поръчката. Поръчката се счита за завършена, когато „потребителят” получи входящо съобщение на посочения от него имейл адрес, потвърждаващо поръчката и всички подробности. „Потребителят“ може да анулира или коригира своята поръчка, докато е в процес на изчакване, като изпрати имейл на имейл адрес info@zetacurves.com.
Поръчките по телефона и тези, които се извършват чрез имейли или по друг начин от социални медии или други източници, са предмет на тези условия за ползване, които „потребителите“ са длъжни да знаят, дори ако правят поръчките си на други източници, различни от www.zetacurves .com.
„Потребителят” има достъп до детайлите на своята поръчка, както и до детайлите на своите предишни поръчки след влизане в онлайн магазина.

Ценообразуване на продуктите

Всички цени, посочени на www.zetacurves.com, са цени на дребно, включително законния ДДС. „Компанията” си запазва правото да предлага по-ниска цена при групови поръчки, за което заинтересованите страни ще бъдат информирани лично чрез своите страници или по имейл. Във всеки случай крайната цена на всяка поръчка ще произтича от тежестта върху общата стойност на продуктите с разходите за доставка или други (напр. разходи за опаковане, разходи за сигурност и т.н., ако съществуват), за които „потребителят“ ще бъде актуализира се незабавно и подробно, преди всяка поръчка да бъде завършена. След приключване на процеса на подаване на всяка поръчка, „потребителят“ автоматично декларира, че приема безусловно таксуването му с крайната обща сума, която е направена. Интегрирана се счита за поръчка само ако е потвърдена чрез уебсайта www.zetacurves.com и/или чрез изпращане на имейл. Цената, начислена на „потребителя“ е актуалната към момента на поръчката. „Компанията” си запазва правото да променя цените на своите продукти, но всяка такава промяна няма да засегне вече изпълнените поръчки, които са приети от „Компанията”. Във всички случаи фирма „Компания” си запазва правото да не изпълни една или повече поръчки, като в този случай ще възстанови сумата, която е получена/изпратена.

Начини за плащане

„Компанията“ предоставя на своите потребители методите на плащане, описани подробно в съответната статия на тази страница.

Правата на интелектуална собственост

Цялото съдържание на онлайн магазина www.zetacurves.com, включително отличителните заглавия, знаци, изображения, графики, снимки, рисунки, текстове и т.н. представляват интелектуална собственост на „Компанията“ и са защитени съгласно съответните разпоредби на гръцкото законодателство , европейско законодателство и международни конвенции или интелектуална собственост на трети страни, за които „Дружеството” е лицензирано за собствените си изключителни нужди и за работа с онлайн магазина. Всяко копиране, прехвърляне или създаване на копирана работа въз основа на това съдържание или подвеждане на обществеността относно истинския доставчик на електронния магазин е забранено. Възпроизвеждането, повторното публикуване, зареждането, обявяването, разпространението или предаването или всяко друго използване на съдържанието по какъвто и да е начин или за каквито и да е търговски или други цели е разрешено само с предварителното писмено съгласие на „Компанията“ или всеки друг притежател на авторските права. Имената, изображенията, логата и отличителните характеристики, изброени и описани от онлайн магазина под търговската марка www.zetacurves.com или продуктите или услугите на „компанията“ или трети страни, са активи съответно на „компанията“ или трети страни, защитени от съответните закони за търговските марки. Използването им в онлайн магазина по никакъв начин не им дава разрешение или право да ги използват от трети страни.

Уебсайтове и връзки на трети страни

Този сайт може да съдържа връзки или препратки към други сайтове, собственост на трети страни, чийто контрол не е собственост на „Компанията“. По подобен начин достъпът до сайта може да бъде постигнат и чрез връзки, намерени на уебсайтове на трети страни, които са извън контрола на „Компанията“. „Компанията“ не гарантира и не дава никакви обещания за точността, актуалността или пълнотата на информацията, съдържаща се на тези уеб страници, и не поема отговорност за щети или загуби, които могат да бъдат причинени от съдържанието или информацията, съдържаща се там. Всяко препращане към уебсайт на трета страна чрез връзка на сайта на „Компанията“ по никакъв начин не означава, че „Компанията“ одобрява или препоръчва безусловно съдържанието или уебсайтовете на трети страни. Освен това „Компанията” не носи отговорност за интернет излъчвания или за каквато и да е форма на предаване, получено от който и да е свързан уебсайт. „Компанията” предоставя тези връзки към своя онлайн магазин само за да улесни използването на онлайн магазина, използването им не е задължително за „потребителя” и фактът, че се четат в онлайн магазина не означава, че компанията „ одобрява” или приема тяхното съдържание.

Изключване на отговорност

Информацията, съдържаща се в www.zetacurves.com, беше събрана и консултирана с най-голяма загриженост. Ние обаче не носим отговорност за тяхната актуалност, точност, пълнота и/или качество. „Компанията” не дава никакви изрични или подразбиращи се гаранции, нито обещава пригодността на артикулите от нейния маркетинг за определена цел. Освен това „Дружеството” не носи отговорност в случай на липса на наличност на някои от продуктите, публикувани на Сайта, но гарантира възможно най-бързото актуализиране чрез своя уебсайт за тяхната липса. Използването на www.zetacurves.com и получаването на информация е изключителна отговорност на „потребителя“. „Дружеството” по никакъв начин не носи отговорност за каквито и да било вреди, положителни или отрицателни, от изпълнението или неизпълнението на поръчката и неработенето на уебсайта на електронния магазин или невъзможността да го използва, или за вреди причинени от небрежност от страна на който и да е служител или агент или грешка или пропуск в съдържанието му. Изключването на отговорност също включва причиняване на каквито и да било щети от предаване на вируси на електронното оборудване на потребителя.

Компенсация

„Потребителят“ се съгласява да обезщети „Компанията“, нейните служители, нейните ръководители, агенти, доставчици и партньори трети страни за всякакви загуби, разходи, загуби и разходи, включително разумно възнаграждение на правни съветници, произтичащи от всяко нарушение на тези Условия и Условията за използване на сайта от „Потребителя“.

Follow us
ACCOUNT
Wishlist
Влизане
Create an account

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our политиката на поверителност.

Password Recovery

Изгубена парола? Въведете Вашето потребителско име или имейл адрес. Ще получите на имейла препратка за възстановяване на паролата.

TOP

SHOPPING BAG 0

RECENTLY VIEWED 0